Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Održan sastanak Sindikata nauke Srbije i Ministarstva nauke, inovacija i tehnološkog razvoja

20. Novembar 2023.

Foto: NITRA

Izveštaj sa sastanka Sindikata nauke Srbije i Ministarstva nauke, inovacija i tehnološkog razvoja, održanog 17. 11. 2023

Na sastanku Sindikata i Ministarstva učestvovali su članovi Predsedništva Sindiakta, predsednica Đurđica Jovović, Aleksandar Knežević, Ratibor Štrbanović. Dragan Markušev i Srđan Atanasovski, kao i predstavnici Ministarstva, ministarka Jelena Begović, državni sekretar Vukašin Grozdić i pomoćnica ministarke Marina Soković.

Polazna tačka sastanka za predstavnike Sindikata bili su zaključci Republičkog odbora Sindikata od 12. oktobra, na kome je Sindikat u načelu podržao predlog novog modela plata u nauci, kojim se rešava višegodišnji problem i odgovara na zahtev sindikata za utvrđivanjem zarada po zvanjima, ali i izneo primedbe na određene aspekte, u smislu nagrađivanja izvrsnosti.

Na sastanku su pojašnjeni određeni akspekti Uredbe koji su po mišljenju Sindikata bili nedorečeni, ili u kojima su postojala odstupanja od prethodno ponuđenog modela.

  1. U smislu cene rada, imajući u vidu da Uredba predviđa samo koeficijente, ali ne i cenu rada, Ministarstvo je Sindikat obavestilo da će cena rada biti tako projektovana da svi, uključujući i istraživače-pripravnike, istraživače-saradnike i naučne saradnike, koji u sistemu primaju platu pripadajuću ranijoj A4 kategoriji, dobiju povećanje plate od 1. januara ne manje od 10%, što je procenat projektovan od strane države za javni sektor. Predstavnici Ministarstva još jednom su podvukli da osnovicu za koeficijent za naučnoistraživački rad utvrđuje ministar nadležan za naučnoistraživačku delatnost donoseći odluku za svaku kalendarsku godinu, prema sredstvima opredeljenim u budžetu Republike Srbije, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija, što je usaglašeno sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
  2. U smislu odredbe uredbe koja predviđa da će povratnici imati pravo na korektivni koeficient za izvrsnost, pojašnjeno je da se ova odredba odnosi na povratnike koji će u sistem ulaziti između dva rangiranja.
  3. Objašnjeno je da istraživači koji budu ostvarili pravo na korektivni koeficient za izvrsnost, a zatim budu napredovali u više zvanje, zadržavaju vrednost koeficijenta koji su imali u prethodnom zvanju do narednog rangiranja.
  4. U smislu obuhvatanja istraživača zaposlenih u inovacionim centrima, koji nisu eksplicitno navedenu u Uredbi, Ministarstvo je dalo pojašnjenje da je sada doneta izmena uredbe, a da su inovacioni centri jasno navedeni u prilogu osnovne uredbe, i da će istraživači na inovacionim centrima biti finansirani.
  5. Ministarstvo je obavestilo članove Sindikata da je postignut dogovor sa Matičnim naučnim odborom za istoriju, arheologiju i etnologiju i Matičnim naučnim odborom za jezik i književnost, oko izmene Uredbe u delu koji se odnosi na kriterijume za oblast humanističkih nauka, da će se dodati rezultati iz kategorije M 13 i M14, kao i da će pomenuti MNO donositi odluku o verifikaciji svih  kategorija rezultata za oblast humanistike, navedenih u prilogu uredbe.
  6. Imajući u vidu primedbe koje je Sindikat imao na model nagrađivanja izvrsnosti, Ministarstvo je predstavilo da Strategija „Moć znanja“ previdja stimulaciju 10% najboljih istraživača, što je donošenjem ove uredbe i bila intencija Ministarstva da se sprovode. Ovom merom obuhvaćeni su i istraživači koji su dobili najprestižniji evropski grant ERC. Sindikat je ove argumente primio k znanju.
  7. Ministarstvo je istaklo da se posebno izašlo u susret svim istraživačima u naučnom zvanju koji su u naznačenom periodu koristili odsustvo duže od jedne godine (trudničko bolovanje, porodiljsko i drugo opravdano odsustvo), i to proširivanjem vremenskog perioda za procenu izvrsnosti za trajanje odsustva sa posla, što je Sindikat pozdravio. 

Pored toga, Ministarstvo je obavestilo Sindikat da će uputiti dopis inovacionim centrima i fakultetima da su u obavezi da sa istraživačima zaključe ugovore o radu u periodu trajanja zvanja, a u skladu sa Programom o institucionalnom finansiranju. Takođe, Ministarstvo se obavezalo da Sindikatu uputi usaglašeni predlog Pravilnika za izbore u zvanje nakon završnog usaglašavanja na radnoj grupi.

Galerija