Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Pomoćnici ministra

Marina Soković

Pomoćnik ministra, Sektor za nauku

Rođena u Vranju, Srbija, 1970. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu.

Diplome biološkog fakulteta (1995), magistrature (1998) i doktorske teze (2001) iz oblasti biologije, stekla je na Biološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu.

Naučnoistraživački rad započela je kao volonter, stručni saradnik na katedri za morfologiju i sistematiku viših biljaka i gljiva, Biološki Fakultet, Univerzitet u Beogradu (1995-1999). Zvanje istraživača saradnika stekla je u Mikološkoj laboratoriji, Odeljenje za biljnu fiziologiju, IBISS (1999), dok je 2001. godine izabrana za naučnog saradnika, 2005. godine za višeg naučnog saradnika, i 2008. godine postala naučni savetnik.

Dr Marina Soković, naučni savetnik Instituta za biološka istarživanja „Siniša Stanković“ instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju je rukovodilac tima mikološke laboratorije u okviru Odeljenja za biljnu fiziologiju.

Dr Soković predaje na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Sistematika i fologenija biljaka u okviru doktorskih studija, na predmetu „Antifungalna aktivnost sekundarnih metabolita biljaka“.

Posle doktorske studije završila je na Plant Research International, Wageningen University, Holandija, stipendija je dobijena od Ministarstva poljoprivrede, Vlada Kraljevine Holandije.

Dr Soković je rukovodila izradom 3 magistarska rada i 7 doktorskih disertacija, trenutno učestvuje u izradi 3 doktorske teze.

Učestvovala na nekoliko projekata finansiranih od starne ministarstva nauke, ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Rukovodila je sa nekoliko međunarodnih projekata, bila je savetnik na projektu - Innovation Serbian Project, ˝From waste to taste˝- finansiran od strane EU Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) funds, Svetska banka. Od 2018. god. rukvodilac je srpskog tima, u okviru EU projekta, Horizont 2020, u saradnji sa 12 evropskih i svetskih instituta.

Ona je gostujući urednik u nekoliko međunarodnih časopisa, a recenzent je u više od 30 istaknutih međunarodnih časopisa. Objavila je više od 400 radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste, više od 140 domaćih i inostranih saopštenja, ima oko 8000 citata (H indeks 43).

Imala je desetine predavanja po pozivu na eminentnim domaćim i inostranim naučnim skupovima, kao i panelima iz oblasti hrane, prirodnih produkata, biološke aktivnosti metabolita i slično.

Nalazi se na listi najcitiranijih svetskih naučnika u prvih 2%, koju je objavio Univerzitet Stanford.

Dr Soković ima ogromno iskustvo u oblasti istraživanja biološke aktivnosti prirodnih proizvoda, pre svega aktivnosti koje se odnose na antimikrobno dejstvo. Glavne teme istraživanja su biološka aktivnost sekundarnih metabolita lekovitih biljaka i gljiva (mikromiceta i pečuraka), hemijski profil lekovitih biljaka i gljiva, istraživanja patogenih gljiva (fitopatogeni, humani i animalni patogeni, kontaminatori hrane).

Dr Soković je ostvarila brojnu međunarodnu saradnju sa istaknutim i prepoznatljivim naučnicima u svetu (Grčka, Turska, Rumunija, Portugalija, Kina, Finska, Holandija i dr.) i time omogućila srpskim istraživačima boravak i naučnu praksu u prestižnim laboratorijama.

Dr Marina Soković je započela istraživanja biološke aktivnosti prirodnih produkata, pre svega antimikrobnog potencijala, i tako otvorila novo i važno naučno poglavlje u Srbiji. Dr Soković je oformila grupu koja sada radi u Mikološkoj laboratoriji IBISS-a, i prepoznatljiva je u Srbiji i širom sveta. Bila je zamenik predsednika naučnog veća IBISS-a (2012), član Saveta Univerziteta u Beogradu u 3 mandata (2013-2019).

Rukovodila radnom grupom za prikupljanje i obradu naučne literature i pružanje pomoći Stručnom štabu na temu Korona virusa u okviru MPNTR-a. Koordinator je naučnog projekta Vaccelerate, Horizon 2020, na temu objedinjavanje podataka i uspostavljanje jedinstvenih procedura za tretman Korona virusa na teritoriji EU, ispred MPNTR-a i MZ.

Obavljala je funkciju v.d. pomoćnika ministra za nauku u Ministartsvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2019-2022. godine.

Trenutno je na poziciji v.d. pomoćnika ministra za nauku u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Vladimir Radovanović

Pomoćnik ministra, Sektor za inovacije, transfer tehnologije i tehnološki razvoj

Rođen u Aranđelovcu, Srbija, 1989. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu.

Diplome filozofskog fakulteta (2013), master (2014 i 2022 - ) i stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Multidisciplinarnom programu menadžment poslovnih performansi Univerziteta u Beogradu.

Rad u oblasti omladinskog i tehnološko-inovativnog preduzetništva, kao i podršci mikro, malim i srednjim privrednim društvima, započeo je u toku studiranja najpre kao potpredsednik za saradnju sa privredom Studentske konferencije Univerziteta u Srbiji (SKONUS), a zatim i kao suosnivač i programski direktor Udruženja Privredni forum mladih.

Od 2016. godine zaposlen je u Privrednoj komori Srbije, u Centru za programe podrške privredi i mikro, malim i srednjim privrednim društvima, sa specifičnim fokusom na tehnološko-inovativne firme.

Sem u Privrednoj komori Srbije, radio je i u Roaming Electronics, FOX Electronics, Centru za digitalnu transformaciju kao menadžer za razvoj i komunikacije, u startap kompaniji Joberty kao Community menadžer za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Severnu Makedoniju, Bugarsku i Rumuniju, i kao COO u startapu HowTo...? gde je bio i suosnivač.

Od 2019. godine angažovan je kao saradnik u nastavi u Akademiji strukovnih studija Šumadija, na predmetima Preduzetništvo u turizmu i hotelijerstvu i Upravljanje projektima, a od 2022. kao predavač iz prakse na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

2017. godine projekat koji je osmislio i vodio „Karavan omladinskog preduzetništva“, proglašen je za najbolji nacionalni projekat koji promoviše preduzetništvo u zemlji od strane Evropske komisije i European Enterprise Promotion Awards (EEPA).

2018. godine bio je stipendista japanske vlade preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency – JICA) i programa Developing SME policies in Japan.

Od 2018. godine je sertifikovani trener za izradu biznis planova i sprovođenja treninga za početnike u poslovanju (Writing a business plan and business startup education program) od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (German Organization for International Cooperation – GIZ).

Živi u Beogradu, gde je oženjen i otac dvoje dece.

Ivana Vukašinović

Pomoćnik ministra, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Osnovne studije je završila na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje diplomiranog politikologa za međunarodne poslove. Master studije iz finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole budžeta je završila na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Ima više od 17 godina radnog iskustva od čega je više od 15 godina državni službenik.

Poseduje dugogodišnje iskustvo u programiranju međunarodne razvojne pomoći, pripremi projekata, praćenju i evaluaciji projekata, kao i u okviru procesa evropskih integracija. Tokom godina stekla je iskustvo u pripremi različitih analiza, metodologija i izveštaja o javnoj politici i razvoju, regulatornoj i institucionalnoj reformi zasnovanoj na istraživanju, formulisanju preporuka za buduće aktivnosti, izradi strategija i akcionih planova.

Od 2015. godine je imala aktivnu ulogu u unapređenju sistema planiranja u Republici Srbiji, kroz sprovođenje reforme, započetu donošenjem Zakona o sistemu planiranja i pratećih propisa. Rukovodila je timom koji pruža stručnu podršku ministarstvima u postavljanju prioritetnih ciljeva Programa Vlade i koordinirala proces praćenja realizacije Vladinih prioriteta i izveštavanja Predsednika Vlade kroz sprovođenje Akcionog plana za sprovođenje Programa Vlade. Bila je deo tima za planiranje i sprovođenje reforme javne uprave, uključujući i regulatornu reformu u Srbiji i vodila grupu za izradu Programa za unapređenje upravljanja javnim politikama i regulatorne reforme za period 2021-2025.

Sertifikovani je trener za obuke državnih službenika i nekoliko godina unazad je organizovala, koordinirala i držala programe obuka državnim službenicima i zaposlenima u lokalnoj samoupravi i nevladinom sektoru. Trener je za analizu efekata javnih politika, izradu strateških dokumenata i upravljanje projektnim ciklusom.

Iskustvo u upravljanju projektima i implementaciji je prethodno stekla obavljajući poslove prvo u okviru Kancelarije za evropske integracije a kasnije i u Ministarstvu odbrane, Direkciji za upravljanje projektima. U Republičkom sekretarijatu za javne politike je obavljala funkciju pomoćnika direktora i vodila Sektor za podršku planiranju, koordinaciju i praćenje sprovođenja javnih politika.

Rođena je u Beogradu 1980. godine, gde živi i radi.