Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

eNauka

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz punu podršku kabineta predsednice Vlade Republike Srbije, stvorilo neophodne uslove za dinamičan razvoj naučnoistraživačkog i inovacionog sistema, posebno u odnosu na proces digitalizacije i uspostavljanja informacione platforme, u obliku objedinjenog nacionalnog informacionog sistema naučnoistraživačke delatnosti: eNauka. Osavremenjivanje upravljanja naučnoistraživačkim sektorom upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija dovešće do povezivanja svih dostupnih podataka, beleženja naučnih rezultata i po prvi put impelentacije modela elektonskog poslovanja pri sprovođenju relevantnih administrativnih postupaka koji dovode do razvoja naučnoistraživačkih kadrova i unapređenja kvaliteta naučnoistraživačkog rada od opštih interesa.

Krajnji rezultat ovog projekta od suštinskog značaja za naučnu zajednicu Republike Srbije, ali i za društvo u celini, jeste puna funkcionalnost informacionog sistema eNauka, koji ima za cilj da objedini celokupnu naučnu produkciju na jednom mestu i omogući vrednovanje naučnih rezultata ustanova. Novim sistemom se upostavlja Registar naučnoistraživačkih organizacija (NIO), Registar istraživača, Registar naučnoistraživačke opreme i uvode repozitorijumi naučnih rezultata. Uspostavljanjem navedenih instrumenata, rad NIO i individulani doprinosi istraživača će postati značajno vidljiviji domaćoj i međunarodnoj javnosti, što je posebno važno za razvoj naučne međunarodne saradnje, ispunjavanje društvene misije i pomeranja granice znanja.. Podaci u sistemu će biti pribavljani iz administrativnih izvora što će dodatno podići nivo pouzdanosti i tačnosti podataka, a posebno bibliotečkih podataka iz bibliotečkih softvera koje ustanove koriste. Dodatno, sistem omogućava da se svi postupci u naučnoistraživačkoj delatnosti sprovode elektronski, bez papira, u značajno kraćim rokovima i na transparentniji način, na korist istraživača i ustanova. Pre svega, to su postupci elektronske akreditacije NIO, izbor u naučna zvanja i rad matičnih naučnih odbora.