Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Registar inovacione delatnosti

Radi obavljanja delatnosti istraživanja, stvaranja, razvoja, primene i plasmana inovacija, kao i dobijanja statusa organizacije za obavljanje inovacione delatnosti, Ministarstvo registruje razvojno-proizvodne, istraživačko-razvojne i inovacione centre, poslovno-tehnološki inkubatori, naučno-tehnološki parkovi, centar za trensfer tehnologija, kao i inovatiori koji su u posebnom registracije registrovani u Ministarstvu.

VODIČ KROZ MERE PODRŠKE RAZVOJU INOVATIVNE PRIVREDE

Podnošenje zahteva

Postupak registracije u svojstvu subjekta inovacione delatnosti pokreće pravno ili fizičko lice zahtevom za upis u Registar i izdavanje rešenja o registraciji. Datum podnošenja Zahteva je datum prijema u Ministarstvu, od kog dana teče zakonski rok od 45 dana za izdavanje rešenja o registrovanju.

ZAHTEV PRAVNOG LICA se podnosi Ministarstvu na adresu:

Nemanjina 22-26
11000 Beograd

Zahtev se podnosi u jednom primerku, neposredno ili poštom, kao pisani podnesak na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji. U Zahtevu se navode podaci koji se registruju u skladu sa Obrascem 1 ili Obrascem 2.

ZAHTEV FIZIČKOG LICA se podnosi Ministarstvu na adresu:
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Zahtev se podnosi u jednom primerku, neposredno ili poštom, kao pisani podnesak na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici. U Zahtevu se navode podaci koji se registruju u skladu sa Obrascem 1A. Postupanje i rešavanje povodom zahteva za registraciju i brisanje iz Registra određeno je Zakonom o opštem upravnom postupku.

Uslovi za registraciju

Uslovi za registraciju pravnih i fizičkih lica utvrđeni su Pravilnikom o uslovima za upis u Registar inovacione delatnosti i za brisanje iz Registra.

Iznos važećih administrativnih taksi naveden je u obrascima:

Dopuna zahteva ili dokumentacije

U slučaju nepotpune dokumetnacije, podnosiocu nepotpunog Zahteva nalaže se da u primerenom roku dopuni Zahtev ili priloženu dokumentaciju, sa pretnjom odbijanja Zahteva.

Od dana prijema u Ministarstvu tražene dopune, počinje da teče rok od 15 dana u kom Ministarstvo donosi zaključak o odbijanju Zahteva podnosioca koji ne ispunjava uslove za registraciju ili izdaje rešenje o registraciji na osnovu koga subjekt inovacione delatnosti stiče prava i obaveze iz registracije.

Promena podataka

Promena podataka u Registru vrši se na osnovu pisanog Zahteva za promenu podataka koji registrovani subjekt inovacione delatnosti podnosi u roku od petnaest dana od dana nastanka promene, u skladu sa Obrascem 4.

Brisanje iz registra

Brisanje iz Registra vrši se shodnom primenom postupka upisa u Registar u skladu sa Obrascem 3, pod uslovima propisanim Pravilnikom, a povodom zahteva registrovanog subjekta inovacione delatnosti ili po službenoj dužnosti.

Donošenjem rešenja o brisanju registracije prestaju prava i obaveze registrovanog subjekta inovacione delatnosti.

Godišnji izveštaj registrovanih inov. subjekata

Godišnji izveštaj usvojen od strane nadležnog organa pravnog lica dostavlja se ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu.
Fizičko lice koje je upisano u Registar u svojstvu registrovanog inovatora, pisani izveštaj dostavlja ministarstvu najkasnije do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Sadržaj, rok za dostavljanje, kao i postupanje u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja definisano je u Pravilniku.