Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Multilateralni programi saradnje

Programima multilateralne naučne saradnje institucije Republike Srbije učestvuju u evropskim i drugim međunarodnim naučnim programima.

Aktuelne informacije:

Javni poziv za dodelu grantova za putovanja u okviru Horizont Evropa programa

Projekat NCP_WIDERA.NET je trogodišnja akcija koordinacije i podrške koju finansira Evropska komisija sa ciljem da se osnaži mreža Nacionalnih kontakt osoba (NCP) za horizontalnu aktivnost Okvirnog programa Horizont Evropa – Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora (Widening Participation and Strengthening the European Research Area).

Tekst konkursa

Odobreni projekti multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za period 2023-2025. godina

Izborni sastanak iz Poziva za predloge projekata za period 2023-2025. godina, u okviru Programa multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu, sa predstavnicima: Austrijskog saveznog ministarstva za prosvetu, nauku i istraživanje, Ministarstva prosvete, omladine i sporta Češke Republike, Ministarstva prosvete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike, Francuskog ministarstva za visoko obrazovanje i istraživanje, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore i Bugarskog naučnog fonda, održan je u Beču i Beogradu, 16. juna 2023. godine.

Evidentirano je da se u dunavskoj mreži na Poziv prijavilo 43 administrativno korektnih, od 55 ukupno prijavljenih multilateralnih predloga projekata, koji su evaluarani na osnovu kriterijuma utvrđenim Programom. Tokom sastanka je usaglašena i zaključena lista od ukupno 24 najbolje ocenjena projekta za finansiranje, od kojih je 12 projekata sa učešćem srpskih naučnoistraživačkih organizacija. Realizacija odobrenih projekata u svim zemljama učesnicama Poziva, prema nacionalnim procedurama finansiranja, predviđena je u periodu od jula 2023. do juna 2025. godine.

Tokom sastanka dogovoreno je da se naredni Poziv za predloge projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu, objavi u jesen 2024. godine. Očekuje se da se broj zemalja dunavskog regiona učesnica u Pozivu, kao i drugih zainteresovanih zemalja poveća.

Lista odobrenih projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu sa srpskim učešćem za 2023-2025. godinu.

Protokol Trećeg izbornog sastanka iz Programa multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu:

Kontakt osoba za informacije:
Snežana Omić
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Telefon: 011 3616589
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. 

 • 9 aktuelnih programa multilateralne saradnje

 • 413 projekata iz srbije finansirano u periodu 2013-2020. U okviru horizont programa

Horizont Evropa

Horizont Evropa je okvirni program Europske unije za finasiranje istraživanja i inovacije za period od 2021. do 2027. godine. Nadovezujući se na uspehe i postignuća prethodnog programskog ciklusa-Horizont 2020, Horizont Evropa ima za cilj dostizanje naučne izvrsnosti, rešavanje globalnih izazova i industrijsku modernizaciju, uz usaglašene istraživačke napore i inovacije, zasnovane na principima otvorene nauke i partnerstva.

Struktura Programa zasniva se na tri stuba:

 • Izvrsna nauka,
 • Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost
 • Inovativna Evropa

Horizontalni deo strukture Programa čine dve komponente:

 • Širenja izvrsnosti i učešća i Reforma
 • Jačanje evropskog sistema istraživanja i inovacija

Ministarstvo prosvete Republike Srbije je institucija nadležna za koordinaciju učešća u Programu.

Aktivnosti u konzorcijumima Evropske istraživačke infrastrukture

CESSDA ERIC

Caradnja sa Evropskim konzorcijumom digitalnih arhiva u društvenim naukama – CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archive) pravno je zasnovana na ugovoru između Ministarstva prosvete Republike Srbije i CESSDA ERIC-a. Na osnovu ugovora Republika Srbija je postala članica ove evropske istraživačke infrastrukture, a Institut ekonomskih nauka, kroz Data centar Srbija za društvene nauke, pružalac usluga na nacionalnom nivou.

ESS ERIC

Republika Srbija se priključila Evopskom društvenom ustraživanju Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (European Research Infrastructure Consortium –European Social Survey) 2018. godine kao članica posmatrač u najvećem istraživačkom konzorcijumu koji broji 30 zemalja iz Evrope koje učestvuju u radu Evropskog društenog istraživanja (EDI) i koje sprovode istraživanja svake druge godine.

Potpisivanjem akta o pristupanju i na osnovu odobrenja Evropske komisije, 31. marta 2022. godine, Republika Srbija je postala punopravni član Evropskog društvenog istraživanja.

CERIC ERIC

CERIC je veliki naučni konzorcijum koji finansira Evropska komisija koji je osnovan u junu 2014. godine, i sada obuhvata akceleratorske izvore svetlosti u Trstu i Krakovu, nuklearni reaktor u Budimpešti, akceleratorsko postrojenje u Zagrebu, FAMU, i četiri specijalizovane laboratorije u Gracu, Pragu, Bukureštu i Ljubljani.

DARIAH ERIC

Srbija je punopravna članica u Evropskoj digitalnoj istraživačkoj infrastrukturi za oblast umetnosti i humanističkih nauka – DARIAH ERIC

Eureka program

EUREKA je evropska međuvladina inicijativa, u kojoj Republika Srbija aktivno učestvuje kao punopravna članica od 2002. godine i u kojoj je do danas, uspešno završeno 109 projekata sa srpskim učešćem.

U EUREKA inicijativi, pored 41 punopravne zemlje članice (27 zemalja EU, Severna Makedonija, Island, Izrael, Monako, Crna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Švajcarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija), učestvuju i: Albanija i Bosna i Hercegovina sa svojim informativnim punktovima, Južna Koreja kao zemlja partner i Argentina, Kanada, Južna Afrika i Čile, kao pridružene članice. Svaka od navedenih zemalja ima svoju nacionalnu proceduru i programsku šemu finansiranja po kojima finansira nacionalno učešće u međunarodnim EUREKA istraživačko-razvojnim projektima. Informacije o EUREKA programu i projektima dostupne su na linku: https://www.eurekanetwork.org/

Osnovni programski princip EUREKA inicijative podrazumeva da organizacije-realizatori projekta iz svih zemalja–učesnica slobodno odlučuju o formulisanju, realizaciji i finansiranju EUREKA projekta. EUREKA brend može dobiti projekat koji ispunjava sledeće međunarodne uslove:

 • da ima civilnu namenu;
 • da se realizuje kroz učešće najmanje dve nezavisne partnerske organizacije-realizatora, iz najmanje dve zemalje članice EUREKA inicijative;
 • krajnji cilj projekta mora biti razvoj novog ili poboljšanog proizvoda, tehnologije ili usluge;
 • da je rukovođen potrebama privrede.

Na osnovu Memorandumu o razumevanju između EUREKA Sekretarijata i zemalja članica EUREKA inicijative potpisanog dana 28.02.2002. godine (”Memorandum of Understanding on the EUREKA Secretariat between Members of EUREKA”), kojim je Republika Srbija postala punopravna članica EUREKA PROGRAMA, a u skladu sa Regulatornim korpusom EUREKE dogovorenim tokom Madridske ministarske konferencije održane 30. juna 2017. godine, 9. aprila 2021. godine, zaključen je Akt o uslovima i načinu finansiranja realizacije nacionalnih projekata odobrenih u okviru EUREKA programa.

Programska šema finansiranja: kao i nacionalne procedure za finansiranje i podršku realizacije međunarodnih EUREKA projekata u Republici Srbiji utvrđene su

pdfAktom o uslovima i načinu finansiranja realizacije nacionalnih projekata odobrenih u okviru EUREKA programa

Aktuelne informacije:

Objavljen JAVNI POZIV za finansiranje EUREKA projekata za 2024. godinu

Kontakt osoba za informacije:
Snežana Omić
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Tel: 011 3616589
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

 

COST program

COST program je međuvladin okvir koji omogućava istraživačima da uspostave interdisciplinarne istraživačke mreže u Evropi i šire. Program finansira organizovanje konferencija, sastanaka, škola za obuku, kratke naučne razmene i druge umrežene aktivnosti u širokom spektru naučnih tema. Kroz svoje akcije (mrežne projekte) COST omogućava povećanje mobilnosti istraživača širom Evrope, podstiče uspostavljanje naučne izvrsnosti i smanjenje jaza između zemalja različitog intenziteta naučnog i tehnološkog razvoja. Akcije traju četiri godine i otvorene su za sve istraživače, bez obzira na stepen karijere i zemlje iz koje dolaze (trenutno je 38 zemalja članica i Izrael kao pridružena članica).

SR Jugoslavija je postala punopravni član COST-a na 144 sastanku Komiteta visokih predstavnika (Committee of Senior Officials – CSO) juna 2001. godine. Organizaciona struktura programa je promenjena u septembru 2013. godine kada je došlo do reorganizacije i formiranja novog upravljačkog tela pod nazivom COST asocijacija, dok je savetodavno telo nazvano COST naučni komitet. Svaka zemlja članica ovog programa nominuje svoje predstavnike u COST asocijaciji.

Programska šema finansiranja: Svaka zemlja članica može na inicijativu neke od svojih naučno-istraživačkih institucija predložiti novu COST akcijau toku otvorenih poziva za predlaganje novih COST akcija koji se raspisuju na svakih 9 meseci. U tom slučaju neophodno je da pomenuta institucija obezbedi podršku još najmanje 4 zemlje, kako bi se predlog akcije uopšte mogao i razmatrati. Pristupanje naučno-istraživačkom projektu ovog programa – COST Akciji se ostvaruje potpisivanjem Memoranduma o razumevanju (Memorandum of Understanding –MOU), koji u formi administrativnog ugovora potpisuju Vlade, odnosno ovlašćene institucije Vlada zemalja članica.

Pored predlaganja novih COST akcija, učešće u ovom programu moguće je i priključivanjem već postojećim COST akcijama.

Informacije o COST programu i projektima dostupne su na nacionalnom sajtu: http://mail.ipb.ac.rs/~ncc-serbia/

Aktuelne informacije: Spisak novih COST Akcija odobrenih za finansiranje

Kontakt osobe za informacije:

Nacionalni COST koordinator
Dr Zoran Mijić
Institut za fiziku u Beogradu
Pregrevica 118, 11080 Beograd
Tel: 011 3713-134;
E-pošta: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Predstavnik Republike Srbije u Naučnom komitetu COST programa
Prof. dr Viktor Nedović,
Ministarstvo prosvete
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Republika Srbija
E-pošta: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Telefon: 011 3631 755

Član Komiteta visokih predstavnika COST programa
Željka Dukić
Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
R. Srbija
Telefon: 011 3616 529
E-pošta: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Član Komiteta visokih predstavnika COST programa
Dr Bratislav Marinković
Institut za fiziku u Beogradu
Pregrevica 118, 11080 Beograd
E-pošta: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Evropska organizacija za nuklearna istraživanja

Evropska organizacija za nuklearna istraživanja-CERN

Evropska organizacija za nuklearnea istraživanja, poznata po skraćenom nazivu CERN, osnovana je 29. septembra 1954. godine. Među 12 zapadno-evropskih država osnivača CERN-a, nalazila se i Federativna Republika Jugoslavija, koja je 1961. godine zatražila istupanje iz ove organizacije. Da ne bi bili izgubljeni svi kontakti, naša nekadašnja država je tada dobila status posmatrača i naučnici iz bivše Jugoslavije su nastavili aktivno da sarađuju sa CERN-om. Kao pravna naslednica bivše Jugoslavije, Srbija je prvi put kao samostalna država zvanično uspostavila diplomatske kontakte sa CERN-om 1995. godine.

Srbija se ponovo zvanično povezala sa CERN-om 2001. godine potpisivanjem Sporazuma o naučnoj i tehničkoj saradnji i postala pridruženi član.

Jednoglasnom odlukom Savet CERN-a je 13. decembra 2018. godine odobrio prijem Srbije u punopravno članstvo, a 23. aprila 2019. godine svečano je podignuta srpska zastava u prisustvu visokih predstavnika Repubilke Srbije ispred zgrade CERN-a.

CERN blisko sarađuje sa Univerzitetom u Beogradu, Fizičkim fakultetom i Instituta za fiziku u Zemunu, a trenutno srpski istraživači, inženjeri i specijalisti učestvuju u četiri vrste dugogodišnjih organizovanih istraživačkih: na dva glavna međunarodna eksperimenta u fizici čestica ATLAS i CMS , na akceleratoru LHC, kao i u eksperimentima ACE i NA61. Timovi srpskih istraživača su takođe aktivni i u okviru eksperimenata u oblasti nuklearne fizike na instalacijama ISOLDE, kao i u okviru projekta GRID computing.

Manje grupe istraživača uključene su u određene međunarodne eksperimente, a jedna od njih je grupa istraživača koji su angažovana na eksperimenu SHINE61 u oblasti fizike visokih energija. Broj saradnika iz Srbije u navedenim istraživačkim timovima varira, ali je za sada uglavnom vidljiv trend porasta.

U bliskoj sardanji sa CERN-om pokrenut je ˮVerokioˮ centar (simbolično nazvan po italijanskom renesansnom vajaru i slikaru Andreu del Verokiu (1435 – 1488) u Institutu za fiziku. Ovaj centra posvećen je razvoju i transferu naprednih tehnologija. Očekuje se da će aktivnosti u oblasti fizike i visoke tehnologije u značajnoj meri stvoriti uslove za unapređenje privrede u Srbiji, a istovremeno predstavljaće mesto okupljanja najboljih studenata i naučnika, kako iz Srbije, tako i iz celog sveta.

Članstvo u CERN−u donosi različite pogodnosti predstavnicima privrednih subjekata koji se bave biotehnologijom, biomedicinom, industrijskim tehnologijama kao i drugim interdisciplinarnim oblastima. Jedna od značajnijih aktivnosti CERN-a je posvećena obrazovanju i treningu kadrova, a posebna pažnja je usmerena na obrazovanje đaka osnovnih i srednjih škola, njihovih nastavnika, kao i studenata univerziteta.

Objedinjeni institut za nuklearna istraživanja

Objedinjeni institut za nuklearna istraživanja (Joint Institute for nuclear research - JINR), je međunarodna međuvladina naučnoistraživačka organizacija osnovana 1956. godine. Trenutno, Institut obuhvata 16 država članica i 5 država koje su pridružene članice.

Nakon dugoročnog perioda saradnje između Objedinjenog instituta za nuklearna istraživanja (OINI) u Dubni sa institutima i univerzitetima Republike Srbije, u Dubni je 20. aprila 2007. godine, potpisan Sporazum o pridruživanju Republike Srbije OINI-u kojim je Srbija dobila status pridružene članice. Na osnovu ovog Sporazuma, jedini regulatorni organ za saradnju između OINI i Srbije je Zajednički koordinacioni komitet Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Uprave OINI, koji je do sada održao 9 zasedanja.

Na Petom zasedanju ovog Komiteta koje je održano 17.10.2019.god. u Dubni, potpisana su dokumenta:

 • Mapa puta saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Objedinjenog instituta za nuklearna istraživanja kao i
 • Memorandum o saradnji između OINI, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Privredne komore Srbije

u cilju omogućavanja dugoročnih uslova za rad srpskih naučnika u OINI.

Fulbrajt program akademske razmene

Memorandum o razumevanju između Ministarstva prosvete Republike Srbije i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu o Fulbrajt programu akademske razmene je potpisan 14. aprila 2015. godine, u Beogradu.

Do sada je, u saradnji sa Ministarstvom, realizovano sedam konkursa za polaznike Fulbrajt programa počev od školske 2016/2017. godine.

Šema finansiranja

Udeo Ministarstva u ovom programu je $50,000 na godišnjem nivou, a Sjedinjene maeričke države obezbeđuju od $180.000 do $270.000 godišnje za sledeće programe:

 • Fulbright Visiting Scholars iz Srbije
 • U.S. Fulbright Scholars
 • U.S. Fulbright Students
 • U.S. Fulbright English Teaching Assistants (ETAs)
 • Fulbright Foreign Student

SAF€RA inicijativa

SAF€RA inicijativa za zajedničko programiranje i finansiranje unapređenja istraživanja o industrijskoj bezbednosti je međunarodna inicijativa nastala nakon završetka projekta Procena rizika u industrijskoj bezbednosti Evropske istraživačke mreže za koordinaciju u oblasti industrijske bezbednosti – SAF€RA / ERA-NET on industrial safety koji je finansiran iz sredstava Sedmog okvirnog programa Evropske komisije, u kom je Republika Srbija aktivno učestvovala od Potpisivanja Memoranduma o zajedničkom razumevanju 2013. godine, a zatim na osnovu Ugovora devetnaest (19) institucija članica, potpisanog 2018. godine.

Programska šema finansiranja

Procedure za finansiranje i podršku realizacije međunarodnih SAF€RA projekata u Republici Srbiji utvrđene su pomenutim Ugovorom. Broj projekata koji će biti finansirani tokom dvogodišnje realizacije, kojim iznosom i temu poziva definiše svaka institucija članica pre objavljivanja svakog zajedničkog javnog poziva.

Do sada su finansirana tri (3) multilateralna projekta sa učešćem naučnoistraživačke institucije iz Srbije, na osnovu pet (5) javnih poziva na kojima smo učestvovali.

Aktuelne informacije

Sve informacije u vezi sa načinom podnošenja predloga projekata, kao i potrebne obrasce, možete pronaći na veb-sajtovima:

Kontakt osoba za informacije:
Milica Golubović Tasevska
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
tel: + 381 11 36 16 529
e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

 

Programi saradnje u dunavskom regionu

Odobreni projekti multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za period 2023-2025. godina

Izborni sastanak iz Poziva za predloge projekata za period 2023-2025. godina, u okviru Programa multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu, sa predstavnicima: Austrijskog saveznog ministarstva za prosvetu, nauku i istraživanje, Ministarstva prosvete, omladine i sporta Češke Republike, Ministarstva prosvete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike, Francuskog ministarstva za visoko obrazovanje i istraživanje, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore i Bugarskog naučnog fonda, održan je u Beču i Beogradu, 16. juna 2023. godine.

Evidentirano je da se u dunavskoj mreži na Poziv prijavilo 43 administrativno korektnih, od 55 ukupno prijavljenih multilateralnih predloga projekata, koji su evaluarani na osnovu kriterijuma utvrđenim Programom. Tokom sastanka je usaglašena i zaključena lista od ukupno 24 najbolje ocenjena projekta za finansiranje, od kojih je 12 projekata sa učešćem srpskih naučnoistraživačkih organizacija. Realizacija odobrenih projekata u svim zemljama učesnicama Poziva, prema nacionalnim procedurama finansiranja, predviđena je u periodu od jula 2023. do juna 2025. godine.

Tokom sastanka dogovoreno je da se naredni Poziv za predloge projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu, objavi u jesen 2024. godine. Očekuje se da se broj zemalja dunavskog regiona učesnica u Pozivu, kao i drugih zainteresovanih zemalja poveća.

Lista odobrenih projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu sa srpskim učešćem za 2023-2025. godinu.

Protokol Trećeg izbornog sastanka iz Programa multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu:

 

Programi za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu

Uvažavajući Strategiju EU za Podunavlje, kao i prateći Akcioni plan, na osnovu Programa za finansiranje projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu, koji je zaključen 15. jula 2016. godine, između Ministarstva prosvete Republike Srbije, Austrijskog saveznog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju, Ministarstva prosvete, omladine i sporta Češke Republike i Ministarstva prosvete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike. ostvarena je naučna i tehnološka saradnja kroz ukupno 11 finansiranih projekata sa srpskim učešćem (od ukupno 19 odobrenih) iz Javnog poziva za 2017-2018. godinu i 12 odobrenih projekata sa srpskom učešćem (od 20) iz Javnog poziva za period 2020-2022. godina, u kome je pored navedenih zemalja učestvovala i Francuska.

Program za finansiranje projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu (link)

Amandman Programa za finansiranje projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu (link)

Programska šema finansiranja: Realizacija odobrenih multilateralnih projekata, utvrđena je Programom i Pozivom za podnošenje prijava za zajedničke projekte koji se realizuju, za svaku od zemalja učesnica u Programu.

Republika Srbija, učešće srpskih istraživača u odobrenim projektima finansira u ukupnim iznosima prikazanim u sledećoj tebeli:

 Broj zemalja učesnica  Finansiranje po projektu (finansiranje po projektnoj godini)
 3  7,000.- EUR (3,500.- EUR po godini)
 4  8,500.- EUR (4.250,- EUR po godini)
 5  9,000.- EUR (4.500,- EUR po godini)

 

Iznos odobrenih budžetskih sredstava se u okviru cene projekta utvrđuje kao zbir naknade za:

 • putne troškove isključivo u zemlje učesnice na projektu, uključujući troškove zdravstvenog osiguranja: i to do maksimalno 400 evra u dinarskoj protivvrednosti po putovanju za srpske istraživače koji putuju u jednu od navedenih zemalja;
 • troškove smeštaja: i to do 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po danu za srpske istraživače koji putuju u jednu od zemalja učesnica na projektu, za kratke posete 1 do 14 dana ili 1.400 evra u dinarskoj protivvrednosti mesečno za dugoročne posete između 15 dana i 3 meseca

Aktuelne informacije: Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za 2023-2025. godinu.

Kontakt osoba za informacije:
Snežana Omić
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Telefon: 011 3616589
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

 

Program za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskoj regiji - BMBF

Program za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskoj regiji - BMBF

Pravni osnov: Na osnovu „Protokola o implementaciji Javnog poziva Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje SR Nemačke i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja“, Republika Srbija je učestvovala na Drugom javnom pozivu za dostavljanje ponuda u okviru Strategije Savezne vlade SR Nemačke za internacionalizaciju nauke i istraživanja pod nazivom „Pravila za finansiranje takmičenja za najbolju ideju za osnivanje i razvoj inovativnih mreža za istraživanje i razvoj sa partnerima u podunavskim zemljama“.

Na drugom Javnom pozivu je učestvovalo 14 zemalja. Nemačko savezno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje odobrilo je 18 projekata koji će biti finansirani. Ministarstvo prosvete kofinansiralo je 6 projekata sa učešćem institucija iz Republike Srbije: Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Šumarski fakultet, Beograd, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd i Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (3 projekta). Realizacija ovih projekata je završena u julu 2019. godine. U toku je korespondencija sa Saveznim ministarstvom za obrazovanje i istraživanje SR Nemačke u vezi sa objavljivanjem novog javnog poziva.

Cilj ovog programa Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje SR Nemačke jeste da stvori bolje veze između nacionalnih i regionalnih mogućnosti za finansiranje i iskoristi potencijal Evropske istraživačke oblasti kroz podršku infrastrukturi u domenu istraživanja, unapređivanje stručnosti i intenziviranje umrežavanja onih koji stvaranju znanje, zatim kompanija i donosilaca odluka.

Aktuelne informacije: Javni poziv (link)

Kontakt osoba za informacije:
Milica Golubović Tasevska
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
Telefon: +381 11 36 16 529
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.