Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Podrška razvoju naučnoistraživačkih kadrova

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija finansira 17 programskih aktivnosti koje imaju za cilj podsticanje i unapređenje razvoja kadrova za bavljenje naučnoistraživačkim radom, a koje su definisane u okviru pet posebnih četvorogodišnjih programa za čiju realizaciju se jednom godišnje raspisuje Javni poziv.

Program podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad ima za cilj razvoj naučnoistraživačkog podmlatka i sprečavanje odliva naučnih kadrova iz razvojnih potencijala Republike Srbije. Ministarstvo, od 2000. godine, obezbeđuje stipendiranje za 200 novih i nastavlja stipendiranje za oko 350 studenata doktorskih akademskih studija koji se uključuju u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija – instituta i fakulteta. Kroz ovaj program Ministarstvo stipendira i do 20 mladih istraživača – učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja, a čije se stipendiranje nastavlja do završetka master akademskih studija.

Uz stipendiranje finansijski se podržava i niz aktivnosti vezanih za njihovo studiranje i usavršavanje kao što je učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, studijski boravci u inostranstvu (za studente master i doktorskih osnovnih studija i stipendiste Ministarstva), kao i troškovi prijave, završne izrade i odbrane doktorske disertacije.

Realizacijom Programa za usavršavanje kadrova za naučnoistraživački rad Ministarstvo nastavlja da prati i podstiče razvoj naučnih kadrova kroz podršku sticanja znanja neposrednom razmenom naučnih informacija i naučnih dostignuća, kao i kroz razvoj naučne saradnje na međunarodnom nivou, učešćem na naučnim skupovima, postdoktorskim usavršavanjem, kao i sufinansiranjem boravka inostranih naučnika u Republici Srbiji.

Kroz realizaciju Programa nabavke inostrane naučne literature i pristupa elektronskim bazama podataka Ministarstvo omogućava našim stipendistima i naučnicima uvid u najnovije naučne rezultate iz svih naučnih oblasti i relavantnu naučnu i stručnu literaturu.

Takođe, kroz Program izdavanja naučnih publikacija i održavanja naučnih skupova podržava se prezentovanje naučnoistraživačkog rada kroz objavljivanje rezultata u domaćim naučnim časopisima, monogrfskim naučnim delima i izlaganjima na naučnim skupovima u zemlji, kao i uključivanje naučno-stručnih društava iz Srbije u međunarodna naučna udruženja/organizacije, čime se doprinosi povećanju opšteg fonda znanja i upotrebljivosti dobijenih naučnih rezultata u svim naučnim oblastima.

Program sufinansiranja naučno-obrazovnih centara, specijalizovanih organizacija i udruženja koja se bave dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom kroz brojne seminare, kampove, radionice, koje vode najbolji prosvetni i naučni radnici iz Srbije i inostranstva, omogućava mladim istraživačima da se na primeren način upoznaju sa metodologijom naučnog istraživanja, sa naučnom i tehnološkom baštinom, najnovijim dostignućima u nauci i motivišu za dalje bavljenje naučnim istraživanjima.

Kontakti za dodatne informacije o programima

Kontakti za dodatne informacije o programima razvoja naučnoistraživačkih kadrova

Stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendiste Ministarstva u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija
Jelena Mandić
Telefon: 011/2686-963; 011/363-19-08
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u Republici Srbiji i u inostranstvu
Jelena Mandić
Telefon: 011/2686-963; 011/363-1908
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije,
odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva
Jelena Mandić
Telefon: 011/2686-963; 011/363-1908
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva
Tatjana Popović
Telefon: 011/363-1912; 011/2687-480
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Stipendiranje mladih istraživača - učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili medalje na međunarodnim olimpijadama znanja iz svih naučnih oblasti.
Jelena Mandić
Telefon: 011/2686-963; 011/363-1908
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu
Zorica Stanić
Telefon: 011/2642-654; 011/363-1782
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Ljiljana Janjić Nakić
Telefon: 011/2642-654; 011/363-1782
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu
Zorica Stanić
Telefon: 011/2642-654; 011/363-1782
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Sufinansiranje završne izrade i odbrane doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva
Tatjana Popović
Telefon: 011/363-1912; 011/2687-480
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača
Ljiljana Janjić Nakić
Telefon: 011/2642-654; 011/363-1782
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Finansiranje nabavke naučne i stručne literature iz inostranstva i pristupa elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka, kao i edukacija za njihovo efikasno korišćenje
Jelena Mandić
Telefon: 011/2686-963; 011/363-1908
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Finansiranje dodele Digital Object Identifier - DOI brojeva za naučne časopise koji izlaze u Republici Srbiji, a koji su uključeni u međunarodni sistem dostupnosti i razmene informacija (CrossRef)
Jelena Mandić
Telefon: 011/2686-963; 011/363-1908
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Finansiranje izrade, održavanja i publikovanja bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji
Jelena Mandić
Telefon: 011/2686-963; 011/363-1908
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji
Jelena Mandić
Telefon: 011/2686-963; 011/363-1908
Imejl: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji
Jelena Mandić
Telefon: 011/2686-963; 011/363-1908
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji
Tatjana Popović
Telefon: 011/363-1912; 011/2687-480
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama
Ljiljana Janjić Nakić
Telefon: 011/2642-654; 011/363-1782
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Sufinansiranje aktivnosti dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom
Jelena Mandić
Telefon: 011/2686-963; 011/363-1908
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.