Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Naučno-tehnološki i inovacioni sistem

Naučno-tehnološki i inovacioni sistem doprinosi ubrzanom razvoju Republike Srbije kroz poboljšanje kvaliteta i efikasnosti nauke, tehnološki razvoj i inovacije i dalju integraciju u Evropski istraživački prostor, čime se pomaže da se dostignu standardi razvijenih ekonomija. Republika Srbija postaje okruženje koje podržava razvoj novih inovativnih projekata, istraživanja i rešenja, kao i profesionalnih kompetencija naših inženjera i istraživača. Rad na stimulativnom pravnom okviru, kao i povećanje finansijskih sredstava za ulaganje u istraživanje i razvoj razlog su zašto Republika Srbija napreduje i pozicionira se kao ekonomski uspešna i inovativna zemlja.

U doba digitalizacije, Srbija želi da poboljša i ojača svoju poziciju inovatora kroz rad Vlade Republike Srbije i sprovođenje podsticajnih mera poput lakšeg započinjanja poslovanja, lakšeg zapošljavanja, stvaranje novih podsticaja za istraživanje, razvoj i stvaranje intelektualne svojine, kao i drugih mera za olakšano digitalno poslovanje. U cilju podsticanja istraživanja, razvoja i stvaranja intelektualne svojine i inovacija osnovani su Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije i Fond za nauku Republike Srbije koji pružaju finansijsku podršku naučnoistraživačkim organizacijama i privredi za razvoj inovacija.

Registar inovacione delatnosti kreiran je i vođen od strane Ministarstva nadležnog za poslove tehnološkog razvoja i inovacija od 2006. godine. Zakonom o inovacionoj delatnosti („Sl.glasnik RS“ broj 129/21) nadležnost za vođenje dotadašnjeg Registra inovacione delatnosti odnosno Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema, predata je Fondu za inovacionu delatnost Ustavljanje digitalnog Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema odnosno portala eInovacije ima za cilj da obezbedi jasniji uvid u stanje inovacionog sistema, kao i da predstavlja osnov za podršku svim subjektima inovacionog ekosistema definisanih Zakonom.

Fond za inovacionu delatnost je u saradnji sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz punu podršku kabineta predsednice Vlade Republike Srbije izgradio potrebne uslove za dinamičan razvoj inovacionog ekosistema Srbije, u formi integrisanog informacionog sistema - eInovacije. Ova inicijativa se posebno fokusira na proces digitalizacije i uspostavljanja informacione platforme, unapređujući konkurentske prednosti i stvarajući otvoreno i održivo okruženje za inovacije.

Više informacija o elektronskom podnošenjeu zahteva za upis, uslova za upis, kao i drugih značajnih informacija o subjektima nacionalnog inovacionog sistema dostupno je na platformi eInovacije.