Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

еНаука

Министарство науке, технолошког развоја и иновација је, у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, уз пуну подршку кабинета председнице Владе Републике Србије, створило неопходне услове за динамичан развој научноистраживачког и иновационог система, посебно у односу на процес дигитализације и успостављања информационе платформе, у облику обједињеног националног информационог система научноистраживачке делатности: еНаука. Осавремењивање управљања научноистраживачким сектором употребом информационо-комуникационих технологија довешће до повезивања свих доступних података, бележења научних резултата и по први пут импелентације модела електонског пословања при спровођењу релевантних административних поступака који доводе до развоја научноистраживачких кадрова и унапређења квалитета научноистраживачког рада од општих интереса.

Крајњи резултат овог пројекта од суштинског значаја за научну заједницу Републике Србије, али и за друштво у целини, јесте пуна функционалност информационог система еНаука, који има за циљ да обједини целокупну научну продукцију на једном месту и омогући вредновање научних резултата установа. Новим системом се упоставља Регистар научноистраживачких организација (НИО), Регистар истраживача, Регистар научноистраживачке опреме и уводе репозиторијуми научних резултата. Успостављањем наведених инструмената, рад НИО и индивидулани доприноси истраживача ће постати значајно видљивији домаћој и међународној јавности, што је посебно важно за развој научне међународне сарадње, испуњавање друштвене мисије и померања границе знања.. Подаци у систему ће бити прибављани из административних извора што ће додатно подићи ниво поузданости и тачности података, а посебно библиотечких података из библиотечких софтвера које установе користе. Додатно, систем омогућава да се сви поступци у научноистраживачкој делатности спроводе електронски, без папира, у значајно краћим роковима и на транспарентнији начин, на корист истраживача и установа. Пре свега, то су поступци електронске акредитације НИО, избор у научна звања и рад матичних научних одбора.