Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Помоћници министра

Марина Соковић

Помоћник министра, Сектор за науку

Рођена у Врању, Србија, 1970. године, где је завршила основну и средњу школу.

Диплoме биолошког факултета (1995), мaгистратуре (1998) и дoктoрске тезе (2001) из области биoлoгиje, стекла је на Биолошком факултету Универзитету у Београду.

Научноистраживачки рад започела је као волонтер, стручни сарадник на катедри за морфологију и систематику виших биљака и гљива, Биолошки Факултет, Универзитет у Београду (1995-1999). Звање истраживача сарадника стекла је у Миколошкој лабораторији, Одељење за биљну физиологију, ИБИСС (1999), док је 2001. године изабрана за научног сарадника, 2005. године за вишег научног сарадника, и 2008. године постала научни саветник.

Др Maринa Сoкoвић, нaучни сaвeтник Институтa зa биoлoшкa истaрживaњa „Синишa Стaнкoвић“ института од националног значаја за Републику Србију je рукoвoдилaц тимa микoлoшкe лaбoрaтoриje у oквиру Oдeљeњa зa биљну физиoлoгиjу.

Др Сoкoвић предаје нa Биoлoшкoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, на смеру Систематика и фологенија биљака у оквиру докторских студија, на предмету „Антифунгална активност секундарних метаболита биљака“.

После докторске студије завршила је на Plant Research International, Wageningen University, Холандија, стипендија је добијена од Министарства пољопривреде, Влада Краљевине Холандије.

Др Сoкoвић je руководила израдом 3 мaгистaрска рaдa и 7 дoктoрских дисeртaциjа, трeнутнo учествује у изради 3 дoктoрске тезе.

Учествовала на неколико пројеката финансираних од старне министарства науке, министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Руководила је са неколико међународних пројеката, била је саветник на пројекту - Innovation Serbian Project, ˝Frоm wаstе tо tаstе˝- финансиран од стране EU Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) funds, Светска банка. Од 2018. год. рукводилац је српског тима, у оквиру ЕУ пројекта, Хоризонт 2020, у сарадњи са 12 европских и светских института.

Oнa je гoстујући урeдник у нeкoликo мeђунaрoдних чaсoписa, a рeцeнзeнт је у вишe oд 30 истакнутих међународних часописа. Објавила је више од 400 рaдoва у мeђунaрoдним чaсoписимa са СЦИ листе, више од 140 домаћих и иностраних саопштења, има око 8000 цитата (H индeкс 43).

Имала је десетине предавања по позиву на еминентним домаћим и иностраним научним скуповима, као и панелима из области хране, природних продуката, биолошке активности метаболита и слично.

Налази се на листи најцитиранијих светских научника у првих 2%, коју је објавио Универзитет Станфорд.

Др Соковић имa огромно искуствo у oблaсти истраживања биoлoшкe aктивнoсти прирoдних прoизвoдa, пре свега активности кojе сe oднoсe нa aнтимикрoбнo дejствo. Глaвнe тeмe истрaживaњa су биoлoшкa aктивнoст сeкундaрних мeтaбoлитa лeкoвитих биљaка и гљивa (микрoмицета и пeчурака), хемијски профил лековитих биљака и гљива, истрaживањa пaтoгeних гљивa (фитoпaтoгeни, хумани и анимални патогени, контаминатори хрaнe).

Др Соковић је остварила бројну међународну сарадњу са истакнутим и препознатљивим научницима у свету (Грчка, Турска, Румунија, Португалија, Кина, Финска, Холандија и др.) и тиме омогућила српским истраживачима боравак и научну праксу у престижним лабораторијама.

Др Марина Соковић је започела истраживања биолошке активности природних продуката, пре свега антимикробног потенцијала, и тако отворила ново и важно научно поглавље у Србији. Др Соковић је оформила групу која сада ради у Миколошкој лабораторији ИБИСС-а, и препознатљива је у Србији и широм света. Била је заменик председника научног већа ИБИСС-а (2012), члан Савета Универзитета у Београду у 3 мандата (2013-2019).

Руководила радном групом за прикупљање и обраду научне литературе и пружање помоћи Стручном штабу на тему Корона вируса у оквиру МПНТР-а. Координатор је научног пројекта Vaccelerate, Horizon 2020, на тему обједињавање података и успостављање јединствених процедура за третман Корона вируса на територији ЕУ, испред МПНТР-а и МЗ.

Обављала је функцију в.д. помоћника министра за науку у Министартсву просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду од 2019-2022. године.

Тренутно је на позицији в.д. помоћника министра за науку у Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Владимир Радовановић

Помоћник министра, Сектор за иновације, трансфер технологије и технолошки развој

Рођен у Аранђеловцу, Србија, 1989. године, где је завршио основну и средњу школу.

Диплoме филозофског факултета (2013), мастер (2014 и 2022 - ) и стекао је на Филозофском факултету Универзитета у Београду и Мултидисциплинарном програму менаџмент пословних перформанси Универзитета у Београду.

Рад у области омладинског и технолошко-иновативног предузетништва, као и подршци микро, малим и средњим привредним друштвима, започео је у току студирања најпре као потпредседник за сарадњу са привредом Студентске конференције Универзитета у Србији (СКОНУС), а затим и као суоснивач и програмски директор Удружења Привредни форум младих.

Од 2016. године запослен је у Привредној комори Србије, у Центру за програме подршке привреди и микро, малим и средњим привредним друштвима, са специфичним фокусом на технолошко-иновативне фирме.

Сем у Привредној комори Србије, радио је и у Roaming Electronics, FOX Electronics, Центру за дигиталну трансформацију као менаџер за развој и комуникације, у стартап компанији Joberty као Community менаџер за Србију, Хрватску, Словенију, Северну Македонију, Бугарску и Румунију, и као COO у стартапу HowTo...? где је био и суоснивач.

Од 2019. године ангажован је као сарадник у настави у Академији струковних студија Шумадија, на предметима Предузетништво у туризму и хотелијерству и Управљање пројектима, а од 2022. као предавач из праксе на Факултету организационих наука Универзитета у Београду.

2017. године пројекат који је осмислио и водио „Караван омладинског предузетништва“, проглашен је за најбољи национални пројекат који промовише предузетништво у земљи од стране Европске комисије и European Enterprise Promotion Awards (EEPA).

2018. године био је стипендиста јапанске владе преко Јапанске агенције за међународну сарадњу (Japan International Cooperation Agency – JICA) и програма Developing SME policies in Japan.

Од 2018. године је сертификовани тренер за израду бизнис планова и спровођења тренинга за почетнике у пословању (Writing a business plan and business startup education program) од стране Немачке организације за међународну сарадњу (German Organization for International Cooperation – GIZ).

Живи у Београду, где је ожењен и отац двоје деце.

Ивана Вукашиновић

Помоћник министра, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Основне студије је завршила на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду и стекла звање дипломираног политиколога за међународне послове. Мастер студије из финансијског менаџмента, рачуноводства и контроле буџета је завршила на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду. Има више од 17 година радног искуства од чега је више од 15 година државни службеник.

Поседује дугогодишње искуство у програмирању међународне развојне помоћи, припреми пројеката, праћењу и евалуацији пројеката, као и у оквиру процеса европских интеграција. Током година стекла је искуство у припреми различитих анализа, методологија и извештаја о јавној политици и развоју, регулаторној и институционалној реформи заснованој на истраживању, формулисању препорука за будуће активности, изради стратегија и акционих планова.

Од 2015. године је имала активну улогу у унапређењу система планирања у Републици Србији, кроз спровођење реформе, започету доношењем Закона о систему планирања и пратећих прописа. Руководила је тимом који пружа стручну подршку министарствима у постављању приоритетних циљева Програма Владе и координирала процес праћења реализације Владиних приоритета и извештавања Председника Владе кроз спровођење Акционог плана за спровођење Програма Владе. Била је део тима за планирање и спровођење реформе јавне управе, укључујући и регулаторну реформу у Србији и водила групу за израду Програма за унапређење управљања јавним политикама и регулаторне реформе за период 2021-2025.

Сертификовани је тренер за обуке државних службеника и неколико година уназад је организовала, координирала и држала програме обука државним службеницима и запосленима у локалној самоуправи и невладином сектору. Тренер је за анализу ефеката јавних политика, израду стратешких докумената и управљање пројектним циклусом.

Искуство у управљању пројектима и имплементацији је претходно стекла обављајући послове прво у оквиру Канцеларије за европске интеграције а касније и у Министарству одбране, Дирекцији за управљање пројектима. У Републичком секретаријату за јавне политике је обављала функцију помоћника директора и водила Сектор за подршку планирању, координацију и праћење спровођења јавних политика.

Рођена је у Београду 1980. године, где живи и ради.