Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Други Јавни позив за учешће у средствима Министарства за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији у 2024. години

04. Јуни 2024.

На основу члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др закон), ради обезбеђивања услова за остваривање програма од општег интереса за Републику Србију утврђених у члану 12. став 3. тачка 9), а сагласно чл. 104. и 112. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/2019 - Закон), а у складу са чланом 10. став 7. тачка 1) и став 8. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 116/22),


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

упућује

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
УЧЕШЋE У СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЊА МОНОГРАФИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2024. ГОДИНИ

Министарство науке, технолошког развоја и иновација, као надлежно за научноистраживачку делатност, у 2024. години суфинансира издавање монографија у Републици Србији, које имају ISBN број (међународни стандардни број) у оквиру каталошког записа CIP који израђује Народна библиотека Србије, односно Матица српска, а које су по правилу несеријске или научне публикације које се издају у одређеном броју томова, које научним методолошким поступком обрађују одређену издвојену тему из једне научне области.

Критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, обрасци захтева и остале информације од значаја за спровођење овог јавног позива налазе се на веб-сајту Министарства: www.nitra.gov.rs.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава по овом позиву је до 04.07.2024. године.

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице рeпубличких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава на други јавни позив за суфинансирање издавања монографија”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Погледајте још вести