Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Јавни позив за остваривање програма подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад у 2024. години

На основу чл. 104. и 112. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/2019 - Закон), а у вези са остваривањем програма од општег интереса из члана 12. став 3. тачкa 5) Закона,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА И СТИПЕНДИРАЊА МЛАДИХ И НАДАРЕНИХ ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
У 2024. ГОДИНИ

Министарство науке, технолошког развоја и иновација (у даљем тексту: Министарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2024. години су/финансира следеће програмске активности:

  1. стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства у рад акредитованих научноистраживачких организација;
  2. суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства на научним скуповима у Републици Србији и у иностранству;
  3. суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства;
  4. суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства;
  5. стипендирање младих истраживача - ученикa завршних разреда (III и IV) средње школе који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања (светским, европским или балканским);

Рок за подношење пријава по тачкама 1 и 5 је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива закључно са 13.03.2024. године. Конкурс по овом позиву за програмске активности под тачкама 2, 3 и 4 отворен је током целе године.

Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем одговарајућег захтева, на обрасцима Министарства, уз документацију која је наведена у њима.
Обрасци одговарајућих захтева, критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавамa и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива налазе се на веб-сајту Министарства: www.nitra.gov.rs.

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава на Јавни позив за .... (назив програмске активности за чије суфинансирање се подноси захтев)”.

Непотпуне, неблаговремене и неправилно назначене пријаве неће бити разматране.