Accessibility Tools

Skip to main content

Izvrsnost u nauci – nagrađivanje 10 % najboljih istraživača

Pragovi izvrsnosti za naučna zvanja u okviru naučnih grupacija

U tabelama su prikazani opsezi za svaku naučnu grupaciju za rangiranje (prirodno-matematičke nauke i medicinske nauke, tehničko-tehnološke i biotehničke nauke, društvene nauke i humanističke nauke), kao i za svako naučno zvanje (naučni saradnik, viši naučni saradnik i naučni savetnik).

Rangiranje je izvršeno po listama A i B za prirodno-matematičke nauke i medicinske nauke, tehničko-tehnološke i biotehničke nauke i društvene nauke u koje će se plasirati do 7% istraživača po svakoj od lista, kao i A, B i V za humanističke nauke (prag za humanističke nauke biće objavljen uporedo sa listom istraživača u toku dana) u koje će se plasirati do 4% istraživača po svakoj od lista. Svaka od grupacijа po svim listama u zbiru može da obuhvati ukupno 10% istraživača zaposlenih u naučnim zvanjima. Svi istraživači iz svih grupacija koji imaju rezultate ostvarene u kolaboracionim istraživanjima (preko 100 autora) ulaze u jedinstvenu kolaboracionu listu svih istraživača u naučnim zvanjima. Njihovo rangiranje se vrši po A i B listi.

Napomena: Podaci od 15.03.2024. god. u tabeli će biti prikazani ako osvežite stranicu, što činite istovremenim pritiskom na CTRL+R ili tasterom F5.