Accessibility Tools

Skip to main content

Projekat SAIGE

PROJEKAT AKCELERACIJE INOVACIJA I PODSTICANjA RASTA PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI

(Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project – SAIGE)

Cilj SAIGE projekta je kao prvo, da poboljša relevantnost i izvrsnost naučnih istraživanja, a kao drugo, da unapredi inovativno preduzetništvo i pristup izvorima finansiranja za rast kompanija, tako da doprinose rastu i konkurentnosti srpske ekonomije.

Sredstva za realizaciju Projekta SAIGE obezbeđena su na osnovu zajedničkog ulaganja Republike Srbije, odnosno Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija kroz zajam i tehničku podršku Svetske banke u iznosu od 43 miliona evra i bespovratne finansijske podrške Evropske unije u iznosu od 41,5 miliona evra.

Implementacija projekta će se realizovati kroz tri komponente, oslanjajući se na do sada ostvarene reforme u oblasti nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Komponente obuhvataju: reformu istraživačkog sektora kroz finansiranje programa Fonda za nauku sa fokusom na promovisanje veza između privrednog i akademskog sektora, razvoj i unapređenje saradnje sa EU, jačanje Fonda za nauku u cilju obezbeđenja njegove održivosti, jačanje veština istraživača za pristup međunarodnim mogućnostima finansiranja, podizanje kapaciteta naučnoistraživačkih instituta i jačanje saradnje sa srpskom dijasporom; zatim ubrzanje poslovanja kroz podršku Fondu za inovacionu delatnost što obuhvata razvoj programa akceleracije preduzeća, omogućavanje tehničke pomoći za inovativno preduzetničko mentorstvo za odabrane kompanije i program biznis anđela, a kako bi se omogućio dalji razvoj inovativnih privrednih društava u ranoj fazi razvoja kao i onih u fazi rasta; i koordinaciju, monitoring i izgradnju kapaciteta kako bi se osigurali i ostvarili efekti implementacije ovog projekta.

Aktivnosti na Projektu sprovode Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Fond za inovacionu delatnost i Fond za nauku.

O projektu

Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE) podržava dalju reformu naučno-istraživačkog sektora, jačanja veza između privrednog i akademskog sektora i razvoj inovativnih privrednih društava.

Sredstva za realizaciju Projekta SAIGE obezbeđena su na osnovu zajedničkog ulaganja Republike Srbije, odnosno Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija kroz zajam i tehničku podršku Svetske banke u iznosu od 43 miliona evra i bespovratne finansijske podrške Evropske unije u iznosu od 41,5 miliona evra.

Projekat SAIGE zajedno realizuju Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Svetska banka i Evropska unija, a korisnici su naučna zajednica, naučno-istraživačke organizacije, inovativna privreda, kao i Fond za nauku i Fond za inovacionu delatnost.

Aktivnost projekta

Podrška naučnim istraživanjima

Projekat SAIGE pruža podršku kompetitivnim programima Fonda za nauku Republike Srbije i najboljim naučno-istraživačkim projektima koji su izabrani na osnovu nezavisne međunarodne selekcije.

Podrška uključuje grantove za osnovna i primenjena istraživanja, koja se realizuju u okviru dva programa: Specijalni program istraživanja COVID-19 i IDEJE.

Projekat SAIGE kroz Program za saradnju sa srpskom dijasporom finansira i povezivanje i saradnju srpske nauke sa zajednicom srpske dijaspore radi unapređenja ekosistema istraživanja, inovacija i preduzetništva u Srbiji. Program treba da privuče perspektivne naučnike, istraživače i preduzetnike iz zajednice srpske dijaspore da prenesu znanja i veštine kroz različite aktivnosti. Uključiće umrežavanje, savetodavno učešće u kreiranju strategija, vaučere za razmenu znanja za srpske istraživače, grantove za zajednička osnovna i primenjena istraživanja, razvoj i transfer tehnologija, zaštitu intelektualne svojine i komercijalizaciju istraživanja.

Projekat pruža tehničku asistenciju Fondu za nauku u smislu razvoja novih programa i jačanje internih kapaciteta i procedura.

Osnaživanje inovativnih startap preduzeća

U cilju osnaživanja startap zajednice u Srbiji Fond za inovacionu delatnost, u okviru Projekta SAIGE, pokrenuo je program akceleracije Katapult.

Kroz ovaj program Fonda podstiče se inovativno preduzetništvo, obezbeđuje pristup izvorima finansiranja za razvoj inovacija preduzeća i privlače privatne investicije.

Katapult je prvi akcelerator u Srbiji koji mladim preduzećima obezbeđuje intenzivno, tromesečno mentorstvo i povezivanje sa investitorima.

Program Katapult pomaže inovativnim preduzećima orijentisanim na rast da se pozicioniraju na globalnom tržištu, kao i da poboljšaju svoje poslovne kapacitete u razvoju pomoću kojih će povećati mogućnost privlačenja privatnih investicija.

Podrška reformi sektora nauke i istraživanja

Projekat SAIGE podržava reformu naučno-istraživačkih organizacija kroz dizajn i implementaciju planova institucionalne transformacije pružanjem podsticaja, finansijske i tehničke podrške za preduzimanje planiranih koraka institucionalnih reformi.

Naučni instituti koji su iskazali interesovanje za institucionalnu transformaciju i odobreni su od strane Ministarstva za učešće u procesu, prolaze nezavisnu međunarodnu ekspertsku procenu i na osnovu rezultata procene dobijaju detaljne planove transformacije sa konkretnim očekivanim rezultatima.

Do sada je ukupno osamnaest naučnih instituta potpisalo Memorandume o razumevanju i Sporazume o pružanju finansijske podrške u procesu institucionalne transformacije. Prva grupa instituta je zvanično otpočela proces transformacije krajem decembra 2021. godine potpisivanjem Memoranduma o razumevanju sa Ministarstvom. Sledeća grupa instituta započela je proces tokom leta 2022. godine, dok je treća grupa instituta potpisala Memorandum o razumevanju u oktobru 2022. Kroz projekat SAIGE, Ministarstvo direktno podržava unapređenje izvrsnosti i relevantnosti rada naučnih instituta koji su se odlučili za institucionalnu reformu, jačanje sopstvenih kapaciteta, praksi upravljanja, institucionalnih politika i procesa, kao i njihovo povezivanje sa domaćim, regionalnim i svetskim mrežama i vodećim akterima razvoja i inovacija.

Instituti koji putem Projekata SAIGE dobijaju podršku su:

Dokumenti

Dokumenti - Projekat SAIGE:

Nakon uspešno realizovane Javne rasprave sa relevantnim zainteresovnim stranama i stručnom javnošću, održanom dana, 14. juna u prostorijima Ministarstva, zgrada Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, u svrhu drugog dodatnog finansiranja projekta SAIGE – podrška razvoju Veštačke inteligencije i BIO4 kampusa, objavljujemo finalna dokumenta za dalju implementaciju tokom projekta SAIGE:

Konkursi i tenderi

Javni poziv za angažovanje mlađeg saradnika u okviru NITRA za podršku projektu:

Јavni poziv za angažovanje konsultanta iz oblasti ljudskih resursa za potrebe NIO

Javni poziv za angažovanje službenika za vezu u JUP

Ponovljeni javni poziv za angažovanje službenika za vezu u JUP

Javni poziv za angažovanje stručnjaka za transfer tehnologija za potrebe NIO

Žalbeni mehanizam za projekat SAIGE

Ukoliko imate pitanja ili primedbe na aktivnosti i procedure tokom realizacije Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji, možete se obratit na adresu: 

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
Nemanjina 22-26 11 000 Beograd
sa naznakom „Projekat SAIGE“

Pitanje ili žalbu možete dostaviti i bez navođenja vaših podataka, navodeći konkretno pitanje ili opis primedbe/pritužbe.
Rok za odgovor na postavljeno pitanje ili primedbu je 7 radnih dana od dana prijema.