Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству науке, технолошког развоја и иновација

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 и 142/2022), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019 и 67/2021), и закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2598/2023 од 29. марта 2023. године и 51 број: 112-5488/2023 од 28. јуна 2023. године, Министарство науке, технолошког развоја и иновација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство науке, технолошког развоја и иновација - Београд, Немањина 22-26.

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место руководилац Групе, у звању самостални саветник, у Сектору за иновације, трансфер технологије и технолошки развој, Група за подршку у раду Фонда за младе таленте - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, усмерава и надзире рад државних службеника у Групи и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи; присуствује седницама Фонда и Стручне комисије, израђује записнике са седница, предлоге аката који настану у раду Стручне комисије и Фонда, стара се о благовременој реализацији закључака и одлука са седница, и припрема план активности Фонда; учествује у обради и припреми документације за објављивање конкурса које расписује Фонд и учествује у прегледу пријава по конкурсима Фонда; припрема одговоре на захтеве и молбе упућене Фонду и координира реализацију закључака и одлука Фонда; врши редовну комуникацију са представницима медија у циљу повећања медијске заступљености Фонда, учествује у изради плана ПР активности и медијског наступа председника Фонда, и припрема саопштења за сајт Министарства; учествује у прегледању конкурсне документације кандидата за потребе Стручне комисије; координира активности Фонда и учествује у ажурирању базе података Фонда; успоставља сарадњу са заинтересованим привредним субјектима у циљу подршке младим талентима и њиховом стручном оспособљавању и запошљавању и стара се о реализацији споразума о сарадњи; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место за правне послове, у звању саветник, у Сектору за иновације, трансфер технологије и технолошки развој, Група за подршку у раду Фонда за младе таленте - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми материјала за седнице Стручне комисије и Фонда и води и израђује записнике са седница; припрема и стручно обрађује документацију за објављивање конкурса које расписује Фонд; учествује у раду са члановима Стручне комисије у погледу прегледа конкурсне документације кандидата и даје мишљења у пословима који су у надлежности Групе и Стручне комисије; присуствује седницама Фонда и по потреби учествује у раду и даје правне ставове и мишљења; стара се о спровођењу Одлуке о образовању Фонда; припрема акте које доноси Стручна комисија и Фонд и стара се о њиховој реализацији; израђује предлоге уговора о стипендирању младих талената, израђује предлоге других аката који настану у раду Групе, Стручне комисије и Фонда и учествује у прегледу документације о извршењу уговорних обавеза корисника стипендија; учествује у припреми недељних, месечних и годишњих извештаја из делокруга свог рада и у припреми одговора на различите захтеве и молбе упућене Фонду; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије“, - провераваће се путем теста (писано),
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару) достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – послови руковођења (стратегије и канали комуникације) провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно-оперативни послови (методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција) провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Одлука о образовању Фонда за младе таленте у Републици Србији) провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно-оперативни послови (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Одлука о образовању Фонда за младе таленте у Републици Србији) провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) провераваће се путем симулације (писано).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства науке, технолошког развоја и иновација (http://www.nitra.gov.rs).

3. Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираним на компетенцијама.

4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства науке, технолошког развоја и иновација или у штампаној верзији на писарници Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Немањина 22-26, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријавеˮ.

V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд или предају непосредно на писарници Министарства науке, технолошког развоја и иновација, ул. Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

VII Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Горан Драгић, телефон: 011/2642-090 и Маја Стојановић, телефон: 011/2642-090.

VIII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит) / кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

X Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Немањина 22-26, 11000 Београд.

XII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 02.10.2023. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Београд, Немањина 22-26.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене:
Чланом 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар науке, технолошког развоја и иновација.

Овај конкурс објављује се на web страници Министарства науке, технолошког развоја и иновација www.nitra.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.