Opcije za osobe sa invaliditetom

Skip to main content

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija

Na osnovu čl. 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 i 142/2022), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/2019 i 67/2021), i zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-2598/2023 od 29. marta 2023. godine i 51 broj: 112-5488/2023 od 28. juna 2023. godine, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH
RADNIH MESTA U MINISTARSTVU NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija - Beograd, Nemanjina 22-26.

II Radna mesta koje se popunjavaju:

1. Radno mesto rukovodilac Grupe, u zvanju samostalni savetnik, u Sektoru za inovacije, transfer tehnologije i tehnološki razvoj, Grupa za podršku u radu Fonda za mlade talente - 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi i planira rad Grupe, pruža stručna uputstva, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Grupi i učestvuje u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi; prisustvuje sednicama Fonda i Stručne komisije, izrađuje zapisnike sa sednica, predloge akata koji nastanu u radu Stručne komisije i Fonda, stara se o blagovremenoj realizaciji zaključaka i odluka sa sednica, i priprema plan aktivnosti Fonda; učestvuje u obradi i pripremi dokumentacije za objavljivanje konkursa koje raspisuje Fond i učestvuje u pregledu prijava po konkursima Fonda; priprema odgovore na zahteve i molbe upućene Fondu i koordinira realizaciju zaključaka i odluka Fonda; vrši redovnu komunikaciju sa predstavnicima medija u cilju povećanja medijske zastupljenosti Fonda, učestvuje u izradi plana PR aktivnosti i medijskog nastupa predsednika Fonda, i priprema saopštenja za sajt Ministarstva; učestvuje u pregledanju konkursne dokumentacije kandidata za potrebe Stručne komisije; koordinira aktivnosti Fonda i učestvuje u ažuriranju baze podataka Fonda; uspostavlja saradnju sa zainteresovanim privrednim subjektima u cilju podrške mladim talentima i njihovom stručnom osposobljavanju i zapošljavanju i stara se o realizaciji sporazuma o saradnji; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd.

2. Radno mesto za pravne poslove, u zvanju savetnik, u Sektoru za inovacije, transfer tehnologije i tehnološki razvoj, Grupa za podršku u radu Fonda za mlade talente - 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u pripremi materijala za sednice Stručne komisije i Fonda i vodi i izrađuje zapisnike sa sednica; priprema i stručno obrađuje dokumentaciju za objavljivanje konkursa koje raspisuje Fond; učestvuje u radu sa članovima Stručne komisije u pogledu pregleda konkursne dokumentacije kandidata i daje mišljenja u poslovima koji su u nadležnosti Grupe i Stručne komisije; prisustvuje sednicama Fonda i po potrebi učestvuje u radu i daje pravne stavove i mišljenja; stara se o sprovođenju Odluke o obrazovanju Fonda; priprema akte koje donosi Stručna komisija i Fond i stara se o njihovoj realizaciji; izrađuje predloge ugovora o stipendiranju mladih talenata, izrađuje predloge drugih akata koji nastanu u radu Grupe, Stručne komisije i Fonda i učestvuje u pregledu dokumentacije o izvršenju ugovornih obaveza korisnika stipendija; učestvuje u pripremi nedeljnih, mesečnih i godišnjih izveštaja iz delokruga svog rada i u pripremi odgovora na različite zahteve i molbe upućene Fondu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd.

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva radna mesta:

  • „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije“, - proveravaće se putem testa (pisano)
  • „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru),
  • „Poslovna komunikacija“ – proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Rad na računaru) dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Konkursna komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnh funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – poslovi rukovođenja (strategije i kanali komunikacije) proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – stručno-operativni poslovi (metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija) proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente u Republici Srbiji) proveravaće se putem simulacije (pisano).

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – stručno-operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente u Republici Srbiji) proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije (pisano).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih komptencija mogu se naći na sajtu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (http://www.nitra.gov.rs).

3. Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranim na kompetencijama.

4. Intervju sa Konkursnom komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

IV Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Nemanjina 22-26, Beograd.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Napomena: Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Obrazac prijaveˮ.

V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na javni konkurs: Prijave na javni konkurs šalju se poštom na adresu: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, ul. Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Goran Dragić, telefon: 011/2642-090 i Maja Stojanović, telefon: 011/2642-090.

VIII Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit) / kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

X Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 – odluka US) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3.); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103. stav 3).

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XI Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

XII Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 02.10.2023. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Beograd, Nemanjina 22-26.

Kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene:
Članom 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Položen državni stručni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene rešenjem konkursne komisije.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Ovaj konkurs objavljuje se na web stranici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija www.nitra.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.