Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

Јавни позив за програм набавке литературе и приступ електронским базама података у 2023. години

На основу чл. 104. и 112. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/2019 - Закон), а у вези са остваривањем програма од општег интереса из члана 12. став 3. тачке 8) Закона, а у складу са чланом 10. став 7. тачка 1) и став 8. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 116/22),

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛА ПРОГРАМА НАБАВКЕ НАУЧНЕ И СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА И ПРИСТУПА ЕЛЕКТРОНСКИМ НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ БАЗАМА ПОДАТАКА, У 2023. ГОДИНИ, ЗА ДВЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

 

Министарство науке, технолошког развоја и иновација (у даљем тексту: Министарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2023. години расписује јавни позив за остваривање учешћа у средствима Министарства науке, технолошког развоја и иновација намењеним за финансирање следећих Програмских активности у 2023. години:

финансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података, као и едукација за њихово ефикасно коришћење;
финансирање доделе Дигитал Објецт Идентифиер - ДОИ бројева за научне часописе који излазе у Републици Србији, а који су укључени у међународни систем доступности и размене информација (ЦроссРеф);:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 28.02.2023. године.

Критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива, налазе се на веб-сајту Министарства: њњњ.нитра.гов.рс. Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем одговарајућег захтева са документацијом из које произилази испуњеност услова наведених у Критеријумима.

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице републичких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За финансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране!

У наставку можете преузети Критеријуме за избор организације за набавку иностране литературе