Опције за особе са инвалидитетом

Skip to main content

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ, ОДРЖАВАЊА И ПУБЛИКОВАЊА БИБЛИОМЕТРИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ЧАСОПИСИМА КОЈИ ИЗЛАЗЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др закон) и чл. 104. и 112. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/2019 - Закон), ради обезбеђивања услова за остваривање програма од општег интереса за Републику Србију утврђених у члану 12. став 3. тачка 8) Закона, а сагласно програму и акту преузетом у складу са чланом 10. став 7. тачка 1) и став 8. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 116/22)


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ, ОДРЖАВАЊА И ПУБЛИКОВАЊА БИБЛИОМЕТРИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ЧАСОПИСИМА КОЈИ ИЗЛАЗЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2023. ГОДИНИ

Министарство науке, технолошког развоја и иновација (у даљем тексту: Министарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2023. години расписује јавни позив за остваривање учешћа у средствима Министарства науке, технолошког развоја и иновација намењеним за финансирање израде, одржавања и публиковања библиометријског извештаја о часописима који излазе у Републици Србији у 2023. години.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 11.07.2023. године.

Критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавамa и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива, налазе се на веб-сајту Министарства: www.nitra.gov.rs. Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем одговарајућег захтева са документацијом из које произилази испуњеност услова наведених у Критеријумима.

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд или путем препоручене поште на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „за финансирање израде, одржавања и публиковања библиометријског извештаја ”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.